(1)
Redaksi, D. JIAKES 2020 Volume 8 No 3. JIAKES 2020, 8, 237-440.